м. Рівне, вул. Захисників Маріуполя, 25

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ "РЕНОМЕ" за 2021й рік

Файл в форматі PDF

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента ПрАТ "РЕНОМЕ" від 03 травня 2022 року

Зашифрований файл xml (з цифровим підписом)

Зашифрований файл .docx (з цифровим підписом)

Файл в форматі .docx

Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПрАТ "РЕНОМЕ" від 29 квітня 2022 року

Зашифрований файл xml (з цифровим підписом)

Зашифрований файл .docx (з цифровим підписом)

Файл в форматі .docx

Зашифрований файл .docx (з цифровим підписом)

Файл в форматі xml

Зашифрований файл xml (з цифровим підписом)

Файл в форматі .docx

Зашифрований файл .docx (з цифровим підписом)

Повідомлення про збори акціонерів ПрАТ РЕНОМЕ (29 квітня 2022)

Зашифрований файл (з цифровим підписом)

Файл в форматі PDF

Файл в форматі .docx

Річна інформація емітента цінних паперів, оновлена (річний звіт) за 2020 рік з аудитом фінансової звітності

Зашифрований файл (з цифровим підписом)

Файл в форматі docx

Зашифрований файл xml (з цифровим підписом)

Зашифрований файл xml (з цифровим підписом)

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ РЕНОМЕ за 2020й рік

Файл в форматі PDF

Звіт про управління ПрАТ РЕНОМЕ за 2020й рік

Файл в форматі PDF

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2020 рік

Зашифрований файл (з цифровим підписом)

Файл в форматі PDF

Зашифрований файл xml (з цифровим підписом)

Зашифрований файл xml (з цифровим підписом)

Особлива інформація по правочинах ПрАТ "Реноме" від 16 квітня 2021

Зашифрований файл (з цифровим підписом)

Файл в форматі PDF

Зашифрований файл xml (з цифровим підписом)

Повідомлення про збори акціонерів РЕНОМЕ (16 квітня 2021)

Зашифрований файл (з цифровим підписом)

Файл в форматі PDF

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

Зашифрований файл (з цифровим підписом)

Файл в форматі PDF

Особлива інформація по правочинах ПрАТ "Реноме" від 23.04.20

Зашифрований файл (з цифровим підписом)

Файл в форматі PDF

Особлива інформація про емітента від 22.04.2020

Зашифрований файл (з цифровим підписом)

Файл в форматі PDF

Повідомлення про проведення загальних збрів акціонерного товариства від 16.03.2020

Зашифрований файл (з цифровим підписом)

Файл в форматі PDF

Особлива інформація про емітента від 23.12.2019

Зашифрований файл (з цифровим підписом)

Файл в форматі PDF

Особлива інформація по правочинах ПрАТ "Реноме" від 29.03.19

Зашифрований файл (з цифровим підписом)

Файл в форматі .docx (Word)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

Зашифрований файл (з цифровим підписом)

Файл в форматі PDF

Повідомлення про проведення загальних збрів акціонерного товариства від 29.03.2019

Файл в форматі .DOC

Файл в форматі .PDF

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор Гладкевич Надія Федорівна
(посада)(підпис)(прізвище та ініціали керівника)
  (дата)

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ (ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА

(Прийняття рішення про виплату дивідендів)

I. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “РЕНОМЕ”
 2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
 3. Місцезнаходження: 33022 місто Рівне вулиця Костромська, буд. 25
 4. Код за ЄДРПОУ: 13975944
 5. Міжміський код та телефон, факс: (0362) 69-34-00 (0362) 69-34-09
 6. Електронна поштова адреса: uristkom@renome.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1.Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії01.06.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінціhttp://www.renome.ua/в мережі Інтернет01.06.2018
 (адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

N з/пДата вчинення діїРозмір дивідендів, що підлягають виплаті, грнСтрок виплати дивідендівСпосіб виплати дивідендів
12345
131.05.20188126000024.04.2018 – 24.10.2018безпосередньо акціонерам

Зміст інформації:

Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 24 квітня 2018 року. Дата прийняття наглядовою радою акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати: 31 травня 2018 року (протокол № 6-2018 від 31.05.2018 року).

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів:18 червня 2018 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн): 81260000,00 грн.

Строк виплати дивідендів: початок 24.04.2018 року – кінець 24.10.2018 року.

Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему та/або безпосередньо акціонерам): безпосередньо акціонерам (особам, що мають право на отримання дивідендів) шляхом переказу коштів на їх поточні банківські рахунки або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок).

Порядок виплати дивідендів : виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.


Повідомлення затверджено рішенням наглядової ради

ПрАТ “РЕНОМЕ” (протокол №01-2018 від 12.03.2018)

Повідомлення про проведення загальних збрів акціонерного товариства

20 березня 2018 року   Акціонерам
Приватного акціонерного товариства “РЕНОМЕ”

Приватне акціонерне товариство “РЕНОМЕ”
(місцезнаходження: 33022, м. Рівне, вул. Костромська, 25)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Збори відбудуться 24 квітня 2018 року у приміщенні адміністративного корпусу ПРАТ “РЕНОМЕ”, що знаходиться в м. Рівному на вул. Костромській, 25, конференц-зал.

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 9:45 год. до 9:55 год. Початок зборів – о 10:00 год.

Для реєстрації в якості учасника зборів акціонер повинен пред’явити паспорт громадянина України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю визначається у відповідності до вимог статті 39 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 18 квітня 2018 року.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування та проекти рішень):

 1. Обрання лічильної комісії. Проект рішення: покласти функції лічильної комісії на Ходаковську Зою Володимирівну і обрати її головою лічильної комісії.
 2. Обрання голови та секретаря зборів. Проект рішення: обрати головою зборів голову наглядової ради ПрАТ “РЕНОМЕ” Кричильського Анатолія Миколайовича, секретарем зборів – члена наглядової ради ПрАТ “РЕНОМЕ” Бербенця Сергія Миколайовича.
 3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Проект рішення: кожний бюлетень для голосування засвідчуються на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при реєстрації.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту генерального директора, звіту ревізійної комісії. Проект рішення: затвердити звіти наглядової ради, генерального директора та ревізійної комісії.
 5. Затвердження річного звіту товариства. Проект рішення: затвердити річний звіт ПрАТ “РЕНОМЕ” у складі балансу на 31 грудня 2017 року та звіту про фінансові результати за 2017 рік.
 6. Визначення напрямків використання прибутку товариства та затвердження розміру річних дивідендів. Проект рішення: розподілити отриманий у 2017 році прибуток товариства наступним чином: 30 000 000 грн. ( тридцять мільйонів дві тисячі гривень) спрямувати на виплату дивідендів; решту чистого прибутку спрямувати на поповнення обігових коштів, розвиток виробництва і придбання основних засобів.
 7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Проект рішення: надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть бути вчинені Приватним акціонерним товариством “РЕНОМЕ” в особі генерального директора або уповноважених ним осіб за умови отримання згоди наглядової ради товариства на вчинення таких правочинів у передбачених статутом товариства випадках.
 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради. Проект рішення: припинити повноваження членів наглядової ради ПрАТ “РЕНОМЕ” Ходаковської Зої Володимирівни, Кричильського Анатолія Миколайовича, Бербенця Сергія Миколайовича.
 9. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради. Рішення прийматиметься шляхом кумулятивного голосування.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного https://renome.ua/.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів , – 3 350 000, кількість голосуючих акцій – 3 349 330.

ПрАТ “РЕНОМЕ” доводить до відома акціонерів інформацію про основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ “РЕНОМЕ” за 2017 звітний рік (тис. грн.):

Найменування показникаПеріод
 ЗвітнийПопередній
Усього активів306 492285 748
Основні засоби (за залишковою вартістю)29 93629 133
Запаси114336
Сумарна дебіторська заборгованість86 36220 986
Гроші та їх еквіваленти62 86985 786
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)165 741141 247
Власний капітал212 865188 063
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал3 3503 350
Довгострокові зобов’язання і забезпечення2 6552 655
Поточні зобов’язання і забезпечення90 97295 030
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)44 49448 452
Середньорічна кількість акцій (шт.)3 350 0003 350 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)13,2817914,46328

Інформація за звітний період є попередньою і буде уточнена до дати проведення зборів.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитись за адресою: м. Рівне, вул. Костромська, 25, кабінет 207 у робочі дні, крім святкових і вихідних(понеділок – п’ятниця, з 09:00 до 17:00). Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, – генеральний директор ПрАТ “РЕНОМЕ” Гладкевич Н.Ф., тел. для довідок: (0362) 69-34-50. Порядок надання матеріалів (документів) для ознайомлення: документи надаються особисто акціонерам в паперовому або електронному вигляді протягом двох робочих днів з моменту звернення акціонера до особи, відповідальної за ознайомлення акціонерів з матеріалами до зборів. Права акціонерів на внесення пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства здійснюються відповідно до вимог статті 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Наглядова рада ПрАТ “РЕНОМЕ”.

Особлива інформація за 2018 рік

 ЄДРПОУ:  13975944
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВОРік:  2018
“РЕНОМЕ”Телефон:  (0362) 69-34-00, 69-34-09
 E-mail:  uristkom@renome.ua
 Юридична адреса:  вул. Костромська, 25, м. Рівне 33022

На загальних зборах акціонерів 24.04.2018 року (протокол № 01-2018 від 24.04.2018 року) було прийнято рішення про схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Приватним акціонерним товариством “РЕНОМЕ” в особі генерального директора або уповноважених ним осіб за умови отримання згоди наглядової ради товариства на вчинення таких правочинів у передбачених статутом товариства випадках і з дотриманням наступної граничної вартості:

 1. договори про продаж основних засобів за ціною, нижчою від балансової, та товарів, робіт, послуг за ціною, нижчою від собівартості (закупівельної ціни) – на суму, що не перевищує еквівалент 500.000,00 EUR (п’ятисот тисяч євро) за курсом Національного банку України, що діє на момент укладення договору;
 2. договори про безоплатне відчуження основних засобів, товарів, виконання робіт чи надання послуг товариством без оплати (в тому числі дарування сувенірів діловим партнерам, прийом делегацій інвесторів) – на суму, що не перевищує еквівалент 1.000,00 EUR (однієї тисячі євро) за курсом Національного банку України, що діє на момент укладення договору;
 3. договори про продаж основних засобів, товарів, виконання робіт та надання послуг за ціною, що перевищує балансову вартість, собівартість чи закупівельну ціну – без обмеження сумою;
 4. кредитні договори – за ставкою, що не перевищує ставку Національного банку України на момент укладення договору більше, ніж у 10 разів, без обмеження сумою;
 5. договори про придбання обладнання, транспорту, інших основних засобів, проектних, будівельних, монтажних та інших робіт, послуг, інші договори, спрямовані на налагодження чи розширення виробництва – без обмеження сумою;
 6. договори застави основних засобів – без обмеження сумою;
 7. інвестиційні договори, договори, предметом яких є цінні папери – без обмеження сумою;
 8. здійснення банківських переказів та інших фінансових операцій на підставі договорів, схвалених цим рішенням – без обмеження сумою;
 9. здійснення банківських переказів в інших випадках – на суму, що не перевищує еквівалент 100.000,00 EUR (ста тисяч євро) за курсом Національного банку України, що діє на момент здійснення переказу.
Гранична сукупна вартість правочинів:160000 тис. грн
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:306492 тис. грн
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках):
52,20365%
Загальна кількість голосуючих акцій:3 349 330
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:3 349 330
Кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” прийняття рішення:3 349 330
Кількість голосуючих акцій, що проголосували “проти” прийняття рішення:0

Голова Наглядової ради: Кричильський Анатолій Миколайович

Рішення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах акціонерів 24.04.2018 року (в зв’язку із закінченням терміну повноважень). Відповідно до Протоколу загальних зборів акціонерів № 01-2018 від 24.04.2018 року Кричильського А.М. було переобрано членом Наглядової ради на наступні 3 роки (до 31 грудня 2021 року). Посадова особа Кричильський Анатолій Миколайович не надав згоду на розкриття своїх паспортних даних. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 31,7%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1061950 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11 років.

Член Наглядової ради: Бербенець Сергій Миколайович

Рішення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах акціонерів 24.04.2018 року (в зв’язку із закінченням терміну повноважень). Відповідно до Протоколу загальних зборів акціонерів № 01-2018 від 24.04.2018 року Бербенця С.М. було переобрано членом Наглядової ради на наступні 3 роки (до 31 грудня 2021 року). Посадова особа Бербенець Сергій Миколайович не надав згоду на розкриття своїх паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11 років. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 10,39%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 348065 грн.

Член Наглядової ради: Ходаковська Зоя Володимирівна

Рішення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах акціонерів 24.04.2018 року. Відповідно до Протоколу загальних зборів акціонерів № 01-2018 від 24.04.2018 року Ходаковську З.В. було переобрано членом Наглядової ради на наступні 3 роки (до 31 грудня 2021 року). Посадова особа Ходаковська Зоя Володимирівна не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11 років. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 5,7%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 190950 грн.

Голова Наглядової ради: Кричильський Анатолій Миколайович

Рішення про обрання членом Наглядової ради прийнято на загальних зборах акціонерів 24.04.2018 року. Відповідно до Протоколу загальних зборів акціонерів № 01-2018 від 24.04.2018 року Кричильського А.М. було переобрано членом Наглядової ради на наступні 3 роки (до 31 грудня 2021 року). Відповідно до рішення Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради № 04-2018 від 24.04.2018 року) Кричильського А.М. обрано Головою Наглядової ради. Посадова особа Кричильський Анатолій Миколайович не надав згоду на розкриття своїх паспортних даних. Є акціонером Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 31,7%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1061950 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останніх п’яти років обіймав посаду Голови Наглядової ради ПрАТ “РЕНОМЕ”. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: інших посад не обіймав.

Член Наглядової ради: Бербенець Сергій Миколайович

Рішення про обрання прийнято на загальних зборах акціонерів 24.04.2018 року. Відповідно до Протоколу загальних зборів акціонерів № 01-2018 від 24.04.2018 року Бербенця С.М. було переобрано членом Наглядової ради на наступні 3 роки (до 31 грудня 2021 року). Посадова особа Бербенець Сергій Миколайович не надав згоду на розкриття своїх паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Є акціонером Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 10,39%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 348065 грн. Протягом останніх п’яти років обіймав посаду члена Наглядової ради ПрАТ “РЕНОМЕ”. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: інших посад не обіймав.

Член Наглядової ради: Ходаковська Зоя Володимирівна

Рішення про обрання прийнято на загальних зборах акціонерів 24.04.2018 року. Відповідно до Протоколу загальних зборів акціонерів № 01-2018 від 24.04.2018 року Ходаковську З.В. було переобрано членом Наглядової ради на наступні 3 роки (до 31 грудня 2021 року). Посадова особа Ходаковська Зоя Володимирівна не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Є акціонером Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 5,7%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 190950 грн. Протягом останніх п’яти років обіймала посаду члена Наглядової ради ПрАТ “РЕНОМЕ”. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: інших посад не обіймала.

Про надання згоди на вчинення правочинів

ЗАВАНТАЖИТИ В ФОРМАТІ *.DOC
ЗАВНТАЖИТИ В ФОРМАТІ *.PDF


Регулярна інформація за 2017 рік

 ЄДРПОУ:  13975944
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВОРік:  2016
“РЕНОМЕ”Телефон:  (0362) 69-34-00, 69-34-09
 E-mail:  uristkom@renome.ua
 Юридична адреса:  вул. Костромська, 25, м. Рівне 33022

 

Приватне акціонерне товариство “РЕНОМЕ”

(місцезнаходження: 33022, м. Рівне, вул. Костромська, 25)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Збори відбудуться 08 квітня 2016 року в приміщенні адміністративного корпусу ПРАТ “РЕНОМЕ”, що знаходиться в м. Рівному на вул. Костромській, 25, конференц-зал. Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 9:45 год. до 9:55 год. Початок зборів – о 10:00 год. Для реєстрації в якості учасника зборів акціонер повинен пред’явити паспорт громадянина України. Представник акціонера, крім паспорта громадянина України, повинен представити довіреність на право участі та голосування на зборах акціонерів, посвідчену у встановленому законом порядку. Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 04 квітня 2016 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту генерального директора, звіту ревізійної комісії.
 2. Затвердження річного звіту товариства.
 3. Визначення напрямків використання прибутку товариства.
 4. Попереднє схвалення значних правочинів.

ПрАТ “РЕНОМЕ” доводить до відома акціонерів інформацію про основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ “РЕНОМЕ” за 2015 звітний рік (тис. грн.):

Найменування показникаПеріод
 ЗвітнийПопередній
Усього активів254664167076
Основні засоби3299935695
Довгострокові фінансові інвестиції9183596643
Запаси18581
Сумарна дебіторська заборгованість3719127331
Грошові кошти та їх еквіваленти922447135
Нерозподілений прибуток117344111522
Власний капітал163394157114
Статутний капітал33503350
Довгострокові зобов’язання33833749
Поточні зобов’язання877596213
Чистий прибуток (збиток)2700221181
Середньорічна кількість акцій (шт.)33500003350000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
00
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
00
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)6570

Інформація за звітний період є попередньою і буде уточнена до дати проведення зборів.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитись за адресою: м. Рівне, вул. Костромська, 25, кім 215а. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, -генеральний директор ПрАТ “РЕНОМЕ” Гладкевич Н.Ф., тел. для довідок: (0362) 69-34-50. Порядок надання матеріалів (документів) для ознайомлення: документи надаються особисто акціонерам в паперовому або електронному вигляді протягом двох робочих днів з моменту звернення акціонера до особи, відповідальної за ознайомлення акціонерів з матеріалами до зборів.

Регулярна інформація за 2016 рік

 ЄДРПОУ:  13975944
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВОРік:  2016
“РЕНОМЕ”Телефон:  (0362) 69-34-00, 69-34-09
 E-mail:  uristkom@renome.ua
 Юридична адреса:  вул. Костромська, 25, м. Рівне 33022

 


ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “РЕНОМЕ”
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента33022 місто Рівне вул. Костромська, буд. 25
4. Код за ЄДРПОУ13975944
5. Міжміський код та телефон, факс(0362) 69-34-00 (0362) 69-34-09
6. Електронна поштова адресаuristkom@renome.ua
7. Вид особливої інформаціїВідомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/пДата вчинення діїРозмір дивідендів, що підлягають виплаті, грнСтрок виплати дивідендівСпосіб виплати дивідендів
12345
129.03.20172000000023.03.2017 – 23.09.2017безпосередньо акціонерам

Регулярна інформація за 2015 рік

Зміст інформації: Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 23.03.2017 року (протокол № 01-2017 від 23.03.2017 року). Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів:13.04.2017 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів: 20000000,00 грн. Строк виплати дивідендів: протягом шести місяців з 23.03.2017 року. Спосіб та порядок виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам шляхом переказу коштів на їх розрахункові рахунки або видачі коштів з каси товариства частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, до кінця кожного календарного місяця строку виплати дивідендів.

 ЄДРПОУ:  13975944
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВОРік:  2015
“РЕНОМЕ”Телефон:  (0362) 69-34-00, 69-34-09
 E-mail:  uristkom@renome.ua
 Юридична адреса:  вул. Костромська, 25, м. Рівне 33022

Склад інформації

Титульний аркушПодивитися
ЗмістПодивитися
Основні відомості про емітентаПодивитися
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітентаПодивитися
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітентаПодивитися
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітентаПодивитися
Інформація про загальні збори акціонерівПодивитися
Інформація про випуски акційПодивитися
Інформація про основні засоби емітентаПодивитися
Інформація щодо вартості чистих активів емітентаПодивитися
Інформація про зобов’язання емітентаПодивитися
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періодуПодивитися
Інформація про стан корпоративного управління. Загальні збори акціонерівПодивитися
Інформація про стан корпоративного управління. Органи управлінняПодивитися
Інформація про стан корпоративного управління. Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управлінняПодивитися
Інформація щодо аудиторського висновкуПодивитися
Річна фінансова звітність підприємства. БалансПодивитися
Річна фінансова звітність підприємства. Звіт про фінансові результатиПодивитися
Річна фінансова звітність підприємства. Звіт про рух грошових коштівПодивитися
Річна фінансова звітність підприємства. Звіт про власний капіталПодивитися

Регулярна інформація за 2014 рік

 ЄДРПОУ:  13975944
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВОРік:  2014
“РЕНОМЕ”Телефон:  (0362) 69-34-00, 69-34-09
 E-mail:  uristkom@renome.ua
 Юридична адреса:  вул. Костромська, 25, м. Рівне 33022

Склад інформації

Титульний аркушПодивитися
ЗмістПодивитися
Основні відомості про емітентаПодивитися
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітентаПодивитися
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітентаПодивитися
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітентаПодивитися
Інформація про загальні збори акціонерівПодивитися
Інформація про випуски акцій емітентаПодивитися
Інформація про основні засоби емітентаПодивитися
Інформація щодо вартості чистих активів емітентаПодивитися
Інформація про зобов’язання емітентаПодивитися
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періодуПодивитися
Інформація про стан корпоративного управління. Загальні збори акціонерівПодивитися
Інформація про стан корпоративного управління. Органи управлінняПодивитися
Інформація про стан корпоративного управління. Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управлінняПодивитися
Інформація щодо аудиторського висновкуПодивитися
Річна фінансова звітність підприємства. БалансПодивитися
Річна фінансова звітність підприємства. Звіт про фінансові результатиПодивитися
Річна фінансова звітність підприємства. Звіт про рух грошових коштівПодивитися
Річна фінансова звітність підприємства. Звіт про власний капіталПодивитися

Регулярна інформація за 2013 рік

Назва:ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “РЕНОМЕ”
ЄДРПОУ:13975944
Рік:2013
Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період1
Дата першого розміщення28.04.2014 14:14:11
Дата останнього розміщення28.04.2014 14:14:11

Більш детальну інформацію про даного емітента Ви можете отримати на сайті smida.gov.ua.

Склад інформації

Титульний аркушПодивитися
ЗмістПодивитися
Основні відомості про емітентаПодивитися
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітентаПодивитися
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітентаПодивитися
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітентаПодивитися
Інформація про загальні збори акціонерівПодивитися
Інформація про випуски акцій емітентаПодивитися
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Подивитися
Інформація щодо вартості чистих активів емітентаПодивитися
Інформація про зобов’язання емітентаПодивитися
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періодуПодивитися
Відомості про аудиторський висновок (звіт)Подивитися
Інформація про стан корпоративного управління.Подивитися
Річна фінансова звітність підприємства згідно наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73 ІнформаціяПодивитися

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І.Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНОМЕ»
 2. Код за ЄДРПОУ: 13975944
 3. Місцезнаходження: 33022, Рівненська обл., місто Рівне, вул. Костромська, 25
 4. Міжміський код, телефон та факс: (0362) 69-34-00, факс 69-34-09.
 5. Електронна поштова адреса: uristkom@renome.ua
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.renome.ua
 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст повідомлення

Повідомляємо, що при отриманні від центрального депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» 11.03.2014 року переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 05.03.2014 року, ПрАТ «РЕНОМЕ» стала відома інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: Пакет акцій фізичної особи, що становив 1061615 простих іменних акцій (31,69 % голосуючих акцій) збільшився і становить 1061950 акцій (31,7 % голосуючих акцій).

ІІІ. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 2. Генеральний директор Гладкевич Н.Ф. 11.03.2014 року.

Регулярна інформація за 2012 рік

Назва:ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “РЕНОМЕ”
ЄДРПОУ:13975944
Рік:2012
Склад інформації
Титульний аркушПодивитися
ЗмістПодивитися
Основні відомості про емітентаПодивитися
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітентаПодивитися
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітентаПодивитися
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітентаПодивитися
Інформація про загальні збори акціонерівПодивитися
Інформація про випуски акцій емітентаПодивитися
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Подивитися
Інформація щодо вартості чистих активів емітентаПодивитися
Інформація про зобов’язання емітентаПодивитися
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періодуПодивитися
Інформація про стан корпоративного управлінняПодивитися
Річна фінансова звітність підприємстваПодивитися
Примітки до річної фінансової звітностіПодивитися
Інформація щодо аудиторського висновкуПодивитися

Лінія довіри

Лінія довіри РЕНОМЕ

Шановні співробітники та клієнти, якщо Ви знаєте або стикалися в своїй роботі:
• З вимаганням та отриманням грошових винагород;
• З порушенням Ваших прав;
• З вчиненням проти Вас неправомірних дій з боку співробітників всіх рівнів;
• З порушенням внутрішніх правил і регламентів Компанії;

Ви можете повідомити про ці факти, заповнивши форму нижче.
Анонімність гарантуємо.

Замовити дзвінок