Звітність емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор

Гладкевич Надія Федорівна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Прийняття рішення про виплату дивідендів)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 33022 місто Рівне вулиця Костромська, буд. 25

4. Код за ЄДРПОУ: 13975944

5. Міжміський код та телефон, факс: (0362) 69-34-00 (0362) 69-34-09

6. Електронна поштова адреса: uristkom@renome.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

01.06.2018

(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.renome.ua/

в мережі Інтернет

01.06.2018

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

N
з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

1

31.05.2018

81260000

24.04.2018 - 24.10.2018

безпосередньо акціонерам


Зміст інформації:

Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 24 квітня 2018 року. Дата прийняття наглядовою радою акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати: 31 травня 2018 року (протокол № 6-2018 від 31.05.2018 року).

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів:18 червня 2018 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн): 81260000,00 грн.

Строк виплати дивідендів: початок 24.04.2018 року - кінець 24.10.2018 року.

Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему та/або безпосередньо акціонерам): безпосередньо акціонерам (особам, що мають право на отримання дивідендів) шляхом переказу коштів на їх поточні банківські рахунки або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок).

Порядок виплати дивідендів : виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.


Повідомлення затверджено рішенням наглядової ради

ПрАТ "РЕНОМЕ" (протокол №01-2018 від 12.03.2018)

Повідомлення про проведення загальних збрів акціонерного товариства

20 березня 2018 року


Акціонерам
Приватного акціонерного товариства "РЕНОМЕ"

Приватне акціонерне товариство "РЕНОМЕ"
 (місцезнаходження: 33022, м. Рівне, вул. Костромська, 25) 
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Збори відбудуться 24 квітня 2018 року у приміщенні адміністративного корпусу ПРАТ "РЕНОМЕ", що знаходиться в м. Рівному на вул. Костромській, 25, конференц-зал.

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 9:45 год. до 9:55 год. Початок зборів – о 10:00 год.

Для реєстрації в якості учасника зборів акціонер повинен пред’явити паспорт громадянина України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю визначається у відповідності до вимог статті 39 Закону України "Про акціонерні товариства".

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 18 квітня 2018 року.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування та проекти рішень):

1. Обрання лічильної комісії. Проект рішення: покласти функції лічильної комісії на Ходаковську Зою Володимирівну і обрати її головою лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря зборів. Проект рішення: обрати головою зборів голову наглядової ради ПрАТ "РЕНОМЕ" Кричильського Анатолія Миколайовича, секретарем зборів – члена наглядової ради ПрАТ "РЕНОМЕ" Бербенця Сергія Миколайовича.

3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Проект рішення: кожний бюлетень для голосування засвідчуються на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при реєстрації.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту генерального директора, звіту ревізійної комісії. Проект рішення: затвердити звіти наглядової ради, генерального директора та ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту товариства. Проект рішення: затвердити річний звіт ПрАТ "РЕНОМЕ" у складі балансу на 31 грудня 2017 року та звіту про фінансові результати за 2017 рік.

6. Визначення напрямків використання прибутку товариства та затвердження розміру річних дивідендів. Проект рішення: розподілити отриманий у 2017 році прибуток товариства наступним чином: 30 000 000 грн. ( тридцять мільйонів дві тисячі гривень) спрямувати на виплату дивідендів; решту чистого прибутку спрямувати на поповнення обігових коштів, розвиток виробництва і придбання основних засобів.

7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Проект рішення: надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть бути вчинені Приватним акціонерним товариством "РЕНОМЕ" в особі генерального директора або уповноважених ним осіб за умови отримання згоди наглядової ради товариства на вчинення таких правочинів у передбачених статутом товариства випадках.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради. Проект рішення: припинити повноваження членів наглядової ради ПрАТ "РЕНОМЕ" Ходаковської Зої Володимирівни, Кричильського Анатолія Миколайовича, Бербенця Сергія Миколайовича.

9. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради. Рішення прийматиметься шляхом кумулятивного голосування.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного http://renome.ua/.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів , - 3 350 000, кількість голосуючих акцій - 3 349 330.

ПрАТ "РЕНОМЕ" доводить до відома акціонерів інформацію про основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "РЕНОМЕ" за 2017 звітний рік (тис. грн.):


Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

306 492

285 748

Основні засоби (за залишковою вартістю)

29 936

29 133

Запаси

114

336

Сумарна дебіторська заборгованість

86 362

20 986

Гроші та їх еквіваленти

62 869

85 786

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

165 741

141 247

Власний капітал

212 865

188 063

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

3 350

3 350

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

2 655

2 655

Поточні зобов'язання і забезпечення

90 972

95 030

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

44 494

48 452

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3 350 000

3 350 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

13,28179

14,46328

Інформація за звітний період є попередньою і буде уточнена до дати проведення зборів.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитись за адресою: м. Рівне, вул. Костромська, 25, кабінет 207 у робочі дні, крім святкових і вихідних(понеділок - п'ятниця, з 09:00 до 17:00). Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, - генеральний директор ПрАТ "РЕНОМЕ" Гладкевич Н.Ф., тел. для довідок: (0362) 69-34-50. Порядок надання матеріалів (документів) для ознайомлення: документи надаються особисто акціонерам в паперовому або електронному вигляді протягом двох робочих днів з моменту звернення акціонера до особи, відповідальної за ознайомлення акціонерів з матеріалами до зборів. Права акціонерів на внесення пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства здійснюються відповідно до вимог статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства". Наглядова рада ПрАТ "РЕНОМЕ".


ЗВІТНІСТЬ ЗА 2018 РІК

Особлива інформація за 2018 рік 


ЄДРПОУ:  13975944
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВОРік:  2018
"РЕНОМЕ"Телефон:  (0362) 69-34-00, 69-34-09

E-mail:  uristkom@renome.ua
Юридична адреса:  вул. Костромська, 25, м. Рівне 33022

На загальних зборах акціонерів 24.04.2018 року (протокол № 01-2018 від 24.04.2018 року) було прийнято рішення про схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Приватним акціонерним товариством "РЕНОМЕ" в особі генерального директора або уповноважених ним осіб за умови отримання згоди наглядової ради товариства на вчинення таких правочинів у передбачених статутом товариства випадках і з дотриманням наступної граничної вартості:

1) договори про продаж основних засобів за ціною, нижчою від балансової, та товарів, робіт, послуг за ціною, нижчою від собівартості (закупівельної ціни) – на суму, що не перевищує еквівалент 500.000,00 EUR (п’ятисот тисяч євро) за курсом Національного банку України, що діє на момент укладення договору;

2) договори про безоплатне відчуження основних засобів, товарів, виконання робіт чи надання послуг товариством без оплати (в тому числі дарування сувенірів діловим партнерам, прийом делегацій інвесторів) – на суму, що не перевищує еквівалент 1.000,00 EUR (однієї тисячі євро) за курсом Національного банку України, що діє на момент укладення договору;

3) договори про продаж основних засобів, товарів, виконання робіт та надання послуг за ціною, що перевищує балансову вартість, собівартість чи закупівельну ціну – без обмеження сумою;

4) кредитні договори – за ставкою, що не перевищує ставку Національного банку України на момент укладення договору більше, ніж у 10 разів, без обмеження сумою;

5) договори про придбання обладнання, транспорту, інших основних засобів, проектних, будівельних, монтажних та інших робіт, послуг, інші договори, спрямовані на налагодження чи розширення виробництва – без обмеження сумою;

6) договори застави основних засобів – без обмеження сумою;

7) інвестиційні договори, договори, предметом яких є цінні папери – без обмеження сумою;

8) здійснення банківських переказів та інших фінансових операцій на підставі договорів, схвалених цим рішенням – без обмеження сумою;

9) здійснення банківських переказів в інших випадках – на суму, що не перевищує еквівалент 100.000,00 EUR (ста тисяч євро) за курсом Національного банку України, що діє на момент здійснення переказу.

 

Гранична сукупна вартість правочинів:160000 тис. грн
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:  306492 тис. грн
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
52,20365%
Загальна кількість голосуючих акцій:3 349 330
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:3 349 330
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:3 349 330
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення:0

Голова Наглядової ради: Кричильський Анатолій Миколайович

Рішення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах акціонерів 24.04.2018 року (в зв'язку із закінченням терміну повноважень). Відповідно до Протоколу загальних зборів акціонерів № 01-2018 від 24.04.2018 року Кричильського А.М. було переобрано членом Наглядової ради на наступні 3 роки (до 31 грудня 2021 року). Посадова особа Кричильський Анатолій Миколайович не надав згоду на розкриття своїх паспортних даних. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 31,7%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1061950 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11 років.

Член Наглядової ради: Бербенець Сергій Миколайович

Рішення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах акціонерів 24.04.2018 року (в зв'язку із закінченням терміну повноважень). Відповідно до Протоколу загальних зборів акціонерів № 01-2018 від 24.04.2018 року Бербенця С.М. було переобрано членом Наглядової ради на наступні 3 роки (до 31 грудня 2021 року). Посадова особа Бербенець Сергій Миколайович не надав згоду на розкриття своїх паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11 років. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 10,39%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 348065 грн.

Член Наглядової ради: Ходаковська Зоя Володимирівна

Рішення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах акціонерів 24.04.2018 року. Відповідно до Протоколу загальних зборів акціонерів № 01-2018 від 24.04.2018 року Ходаковську З.В. було переобрано членом Наглядової ради на наступні 3 роки (до 31 грудня 2021 року). Посадова особа Ходаковська Зоя Володимирівна не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11 років. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 5,7%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 190950 грн.

Голова Наглядової ради: Кричильський Анатолій Миколайович

Рішення про обрання членом Наглядової ради прийнято на загальних зборах акціонерів 24.04.2018 року. Відповідно до Протоколу загальних зборів акціонерів № 01-2018 від 24.04.2018 року Кричильського А.М. було переобрано членом Наглядової ради на наступні 3 роки (до 31 грудня 2021 року). Відповідно до рішення Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради № 04-2018 від 24.04.2018 року) Кричильського А.М. обрано Головою Наглядової ради. Посадова особа Кричильський Анатолій Миколайович не надав згоду на розкриття своїх паспортних даних. Є акціонером Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 31,7%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1061950 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "РЕНОМЕ". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: інших посад не обіймав.

Член Наглядової ради: Бербенець Сергій Миколайович

Рішення про обрання прийнято на загальних зборах акціонерів 24.04.2018 року. Відповідно до Протоколу загальних зборів акціонерів № 01-2018 від 24.04.2018 року Бербенця С.М. було переобрано членом Наглядової ради на наступні 3 роки (до 31 грудня 2021 року). Посадова особа Бербенець Сергій Миколайович не надав згоду на розкриття своїх паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Є акціонером Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 10,39%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 348065 грн. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду члена Наглядової ради ПрАТ "РЕНОМЕ". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: інших посад не обіймав.

Член Наглядової ради: Ходаковська Зоя Володимирівна

Рішення про обрання прийнято на загальних зборах акціонерів 24.04.2018 року. Відповідно до Протоколу загальних зборів акціонерів № 01-2018 від 24.04.2018 року Ходаковську З.В. було переобрано членом Наглядової ради на наступні 3 роки (до 31 грудня 2021 року). Посадова особа Ходаковська Зоя Володимирівна не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Є акціонером Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 5,7%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 190950 грн. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду члена Наглядової ради ПрАТ "РЕНОМЕ". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: інших посад не обіймала.


Про надання згоди на вчинення правочинів

ЗАВАНТАЖИТИ В ФОРМАТІ *.DOC 
ЗАВНТАЖИТИ В ФОРМАТІ *.PDFРегулярна інформація за 2017 рік 

ЄДРПОУ:  13975944
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВОРік:  2016
"РЕНОМЕ"Телефон:  (0362) 69-34-00, 69-34-09

E-mail:  uristkom@renome.ua
Юридична адреса:  вул. Костромська, 25, м. Рівне 33022


ЗАВАНТАЖИТИ В ФОРМАТІ *.DOC
ЗАВНТАЖИТИ В ФОРМАТІ *.PDF


ЗВІТНІСТЬ ЗА 2017 РІК

Приватне акціонерне товариство "РЕНОМЕ"

(місцезнаходження: 33022, м. Рівне, вул. Костромська, 25)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів

 

Збори відбудуться 08 квітня 2016 року в приміщенні адміністративного корпусу ПРАТ "РЕНОМЕ", що знаходиться в м. Рівному на вул. Костромській, 25, конференц-зал.

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 9:45 год. до 9:55 год. Початок зборів – о 10:00 год.

Для реєстрації в якості учасника зборів акціонер повинен пред’явити паспорт громадянина України. Представник акціонера, крім паспорта громадянина України, повинен представити довіреність на право участі та голосування на зборах акціонерів, посвідчену у встановленому законом порядку.

Дата  складення  переліку (реєстру)  акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах – 04 квітня 2016 року.

 

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1.   Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту генерального директора, звіту ревізійної комісії.

2.   Затвердження річного звіту товариства.

3.   Визначення напрямків використання прибутку товариства.

4.   Попереднє схвалення значних правочинів.

 

ПрАТ "РЕНОМЕ" доводить до відома акціонерів інформацію про основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "РЕНОМЕ" за 2015 звітний рік (тис. грн.):

 

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

254664

167076

Основні засоби

32999

35695

Довгострокові фінансові інвестиції

91835

96643

Запаси

185

81

Сумарна дебіторська заборгованість

37191

27331

Грошові кошти та їх еквіваленти

92244

7135

Нерозподілений прибуток

117344

111522

Власний капітал

163394

157114

Статутний капітал

3350

3350

Довгострокові зобов'язання

3383

3749

Поточні зобов'язання

87759

6213

Чистий прибуток (збиток)

27002

21181

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3350000

3350000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

 65

70

Інформація за звітний період є попередньою і буде уточнена до дати проведення зборів.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного, акціонери можуть ознайомитись за адресою: м. Рівне, вул. Костромська, 25, кім 215а. Посадова  особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, -генеральний директор  ПрАТ "РЕНОМЕ" Гладкевич Н.Ф., тел. для довідок: (0362) 69-34-50. Порядок надання матеріалів (документів) для ознайомлення: документи надаються особисто акціонерам  в паперовому або електронному вигляді  протягом двох робочих днів з моменту звернення акціонера до особи, відповідальної за ознайомлення акціонерів з матеріалами до зборів.https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif


Регулярна інформація за 2016 рік 

ЄДРПОУ:  13975944
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВОРік:  2016
"РЕНОМЕ"Телефон:  (0362) 69-34-00, 69-34-09

E-mail:  uristkom@renome.ua
Юридична адреса:  вул. Костромська, 25, м. Рівне 33022


ЗАВАНТАЖИТИ В ФОРМАТІ *.DOC
ЗАВНТАЖИТИ В ФОРМАТІ *.PDF
ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ"

2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента

33022 місто Рівне вул. Костромська, буд. 25

4. Код за ЄДРПОУ

13975944

5. Міжміський код та телефон, факс

(0362) 69-34-00 (0362) 69-34-09

6. Електронна поштова адреса

uristkom@renome.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендівВідомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 

№ з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

1

29.03.2017

20000000

23.03.2017 - 23.09.2017

безпосередньо акціонерам


Зміст інформації: Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 23.03.2017 року (протокол № 01-2017 від 23.03.2017 року). Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів:13.04.2017 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів: 20000000,00 грн. Строк виплати дивідендів: протягом шести місяців з 23.03.2017 року. Спосіб та порядок виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам шляхом переказу коштів на їх розрахункові рахунки або видачі коштів з каси товариства частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, до кінця кожного календарного місяця строку виплати дивідендів.


Регулярна інформація за 2015 рік


ЄДРПОУ:  13975944
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВОРік:  2015
"РЕНОМЕ"Телефон:  (0362) 69-34-00, 69-34-09

E-mail:  uristkom@renome.ua
Юридична адреса:  вул. Костромська, 25, м. Рівне 33022

Склад інформації
Титульний аркушПодивитися
ЗмістПодивитися
Основні відомості про емітентаПодивитися
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітентаПодивитися
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітентаПодивитися
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітентаПодивитися
Інформація про загальні збори акціонерівПодивитися
Інформація про випуски акційПодивитися
Інформація про основні засоби емітентаПодивитися
Інформація щодо вартості чистих активів емітента Подивитися
Інформація про зобов'язання емітентаПодивитися
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
Подивитися
Інформація про стан корпоративного управління. Загальні збори акціонерів
Подивитися
Інформація про стан корпоративного управління. Органи управління
Подивитися
Інформація про стан корпоративного управління. Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління   
Подивитися
Інформація щодо аудиторського висновкуПодивитися
Річна фінансова звітність підприємства. Баланс
Подивитися
Річна фінансова звітність підприємства. Звіт про фінансові результати
Подивитися
Річна фінансова звітність підприємства. Звіт про рух грошових коштів
Подивитися
Річна фінансова звітність підприємства. Звіт про власний капітал
ПодивитисяРегулярна інформація за 2014 рік 

ЄДРПОУ:  13975944
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВОРік:  2014
"РЕНОМЕ"Телефон:  (0362) 69-34-00, 69-34-09

E-mail:  uristkom@renome.ua
Юридична адреса:  вул. Костромська, 25, м. Рівне 33022

Склад інформації 
Титульний аркушПодивитися
ЗмістПодивитися
Основні відомості про емітентаПодивитися
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітентаПодивитися
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітентаПодивитися
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітентаПодивитися
Інформація про загальні збори акціонерівПодивитися
Інформація про випуски акцій емітентаПодивитися
Інформація про основні засоби емітентаПодивитися
Інформація щодо вартості чистих активів емітентаПодивитися
Інформація про зобов'язання емітентаПодивитися
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду   
Подивитися
Інформація про стан корпоративного управління. Загальні збори акціонерів 
Подивитися
Інформація про стан корпоративного управління. Органи управління 
Подивитися
Інформація про стан корпоративного управління. Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління    
Подивитися
Інформація щодо аудиторського висновкуПодивитися
Річна фінансова звітність підприємства. Баланс 
Подивитися
Річна фінансова звітність підприємства. Звіт про фінансові результати 
Подивитися
Річна фінансова звітність підприємства. Звіт про рух грошових коштів 
Подивитися
Річна фінансова звітність підприємства. Звіт про власний капітал 
ПодивитисяРегулярна інформація за 2013 рік

Назва:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ"

ЄДРПОУ:

13975944

Рік:

2013

Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період

1

Дата першого розміщення

28.04.2014 14:14:11

Дата останнього розміщення

28.04.2014 14:14:11

Більш детальну інформацію про даного емітента Ви можете отримати на сайті smida.gov.ua.

Склад інформації

Титульний аркуш

Подивитися

Зміст

Подивитися

Основні відомості про емітента

Подивитися

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Подивитися

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Подивитися

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Подивитися

Інформація про загальні збори акціонерів

Подивитися

Інформація про випуски акцій емітента

Подивитися

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Подивитися

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Подивитися

Інформація про зобов'язання емітента

Подивитися

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

Подивитися

Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Подивитися

Інформація про стан корпоративного управління

Подивитися

Річна фінансова звітність підприємства згідно наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73

Подивитися

Інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНОМЕ»

2. Код за ЄДРПОУ: 13975944

3. Місцезнаходження: 33022, Рівненська обл., місто Рівне, вул. Костромська, 25

4. Міжміський код, телефон та факс: (0362) 69-34-00, факс 69-34-09.

5. Електронна поштова адреса: uristkom@renome.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.renome.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст повідомлення

Повідомляємо, що при отриманні від центрального депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» 11.03.2014 року переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 05.03.2014 року, ПрАТ «РЕНОМЕ» стала відома інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: Пакет акцій фізичної особи, що становив 1061615 простих іменних акцій (31,69 % голосуючих акцій) збільшився і становить 1061950 акцій (31,7 % голосуючих акцій).

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Генеральний директор Гладкевич Н.Ф. 11.03.2014 року.


Регулярна інформація за 2012 рік

Назва:ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ"
ЄДРПОУ:13975944
Рік:2012
Склад інформації
Титульний аркушПодивитися
ЗмістПодивитися
Основні відомості про емітентаПодивитися
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітентаПодивитися
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітентаПодивитися
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітентаПодивитися
Інформація про загальні збори акціонерівПодивитися
Інформація про випуски акцій емітентаПодивитися
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Подивитися
Інформація щодо вартості чистих активів емітента Подивитися
Інформація про зобов'язання емітентаПодивитися
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періодуПодивитися
Інформація про стан корпоративного управлінняПодивитися
Річна фінансова звітність підприємстваПодивитися
Примітки до річної фінансової звітностіПодивитися
Інформація щодо аудиторського висновкуПодивитися

Головна сторінка Кадрова політика