Звітність емітента

Приватне акціонерне товариство "РЕНОМЕ"

(місцезнаходження: 33022, м. Рівне, вул. Костромська, 25)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів

 

Збори відбудуться 08 квітня 2016 року в приміщенні адміністративного корпусу ПРАТ "РЕНОМЕ", що знаходиться в м. Рівному на вул. Костромській, 25, конференц-зал.

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 9:45 год. до 9:55 год. Початок зборів – о 10:00 год.

Для реєстрації в якості учасника зборів акціонер повинен пред’явити паспорт громадянина України. Представник акціонера, крім паспорта громадянина України, повинен представити довіреність на право участі та голосування на зборах акціонерів, посвідчену у встановленому законом порядку.

Дата  складення  переліку (реєстру)  акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах – 04 квітня 2016 року.

 

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1.   Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту генерального директора, звіту ревізійної комісії.

2.   Затвердження річного звіту товариства.

3.   Визначення напрямків використання прибутку товариства.

4.   Попереднє схвалення значних правочинів.

 

ПрАТ "РЕНОМЕ" доводить до відома акціонерів інформацію про основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "РЕНОМЕ" за 2015 звітний рік (тис. грн.):

 

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

254664

167076

Основні засоби

32999

35695

Довгострокові фінансові інвестиції

91835

96643

Запаси

185

81

Сумарна дебіторська заборгованість

37191

27331

Грошові кошти та їх еквіваленти

92244

7135

Нерозподілений прибуток

117344

111522

Власний капітал

163394

157114

Статутний капітал

3350

3350

Довгострокові зобов'язання

3383

3749

Поточні зобов'язання

87759

6213

Чистий прибуток (збиток)

27002

21181

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3350000

3350000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

 65

70

Інформація за звітний період є попередньою і буде уточнена до дати проведення зборів.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного, акціонери можуть ознайомитись за адресою: м. Рівне, вул. Костромська, 25, кім 215а. Посадова  особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, -генеральний директор  ПрАТ "РЕНОМЕ" Гладкевич Н.Ф., тел. для довідок: (0362) 69-34-50. Порядок надання матеріалів (документів) для ознайомлення: документи надаються особисто акціонерам  в паперовому або електронному вигляді  протягом двох робочих днів з моменту звернення акціонера до особи, відповідальної за ознайомлення акціонерів з матеріалами до зборів.https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif


Регулярна інформація за 2016 рік 

ЄДРПОУ:  13975944
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВОРік:  2016
"РЕНОМЕ"Телефон:  (0362) 69-34-00, 69-34-09

E-mail:  uristkom@renome.ua
Юридична адреса:  вул. Костромська, 25, м. Рівне 33022


ЗАВАНТАЖИТИ В ФОРМАТІ *.DOC
ЗАВНТАЖИТИ В ФОРМАТІ *.PDF
ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ"

2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента

33022 місто Рівне вул. Костромська, буд. 25

4. Код за ЄДРПОУ

13975944

5. Міжміський код та телефон, факс

(0362) 69-34-00 (0362) 69-34-09

6. Електронна поштова адреса

uristkom@renome.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендівВідомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 

№ з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

1

29.03.2017

20000000

23.03.2017 - 23.09.2017

безпосередньо акціонерам


Зміст інформації: Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 23.03.2017 року (протокол № 01-2017 від 23.03.2017 року). Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів:13.04.2017 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів: 20000000,00 грн. Строк виплати дивідендів: протягом шести місяців з 23.03.2017 року. Спосіб та порядок виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам шляхом переказу коштів на їх розрахункові рахунки або видачі коштів з каси товариства частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, до кінця кожного календарного місяця строку виплати дивідендів.


Регулярна інформація за 2015 рік


ЄДРПОУ:  13975944
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВОРік:  2015
"РЕНОМЕ"Телефон:  (0362) 69-34-00, 69-34-09

E-mail:  uristkom@renome.ua
Юридична адреса:  вул. Костромська, 25, м. Рівне 33022

Склад інформації
Титульний аркушПодивитися
ЗмістПодивитися
Основні відомості про емітентаПодивитися
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітентаПодивитися
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітентаПодивитися
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітентаПодивитися
Інформація про загальні збори акціонерівПодивитися
Інформація про випуски акційПодивитися
Інформація про основні засоби емітентаПодивитися
Інформація щодо вартості чистих активів емітента Подивитися
Інформація про зобов'язання емітентаПодивитися
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
Подивитися
Інформація про стан корпоративного управління. Загальні збори акціонерів
Подивитися
Інформація про стан корпоративного управління. Органи управління
Подивитися
Інформація про стан корпоративного управління. Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління   
Подивитися
Інформація щодо аудиторського висновкуПодивитися
Річна фінансова звітність підприємства. Баланс
Подивитися
Річна фінансова звітність підприємства. Звіт про фінансові результати
Подивитися
Річна фінансова звітність підприємства. Звіт про рух грошових коштів
Подивитися
Річна фінансова звітність підприємства. Звіт про власний капітал
ПодивитисяРегулярна інформація за 2014 рік 

ЄДРПОУ:  13975944
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВОРік:  2014
"РЕНОМЕ"Телефон:  (0362) 69-34-00, 69-34-09

E-mail:  uristkom@renome.ua
Юридична адреса:  вул. Костромська, 25, м. Рівне 33022

Склад інформації 
Титульний аркушПодивитися
ЗмістПодивитися
Основні відомості про емітентаПодивитися
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітентаПодивитися
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітентаПодивитися
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітентаПодивитися
Інформація про загальні збори акціонерівПодивитися
Інформація про випуски акцій емітентаПодивитися
Інформація про основні засоби емітентаПодивитися
Інформація щодо вартості чистих активів емітентаПодивитися
Інформація про зобов'язання емітентаПодивитися
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду   
Подивитися
Інформація про стан корпоративного управління. Загальні збори акціонерів 
Подивитися
Інформація про стан корпоративного управління. Органи управління 
Подивитися
Інформація про стан корпоративного управління. Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління    
Подивитися
Інформація щодо аудиторського висновкуПодивитися
Річна фінансова звітність підприємства. Баланс 
Подивитися
Річна фінансова звітність підприємства. Звіт про фінансові результати 
Подивитися
Річна фінансова звітність підприємства. Звіт про рух грошових коштів 
Подивитися
Річна фінансова звітність підприємства. Звіт про власний капітал 
ПодивитисяРегулярна інформація за 2013 рік

Назва:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ"

ЄДРПОУ:

13975944

Рік:

2013

Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період

1

Дата першого розміщення

28.04.2014 14:14:11

Дата останнього розміщення

28.04.2014 14:14:11

Більш детальну інформацію про даного емітента Ви можете отримати на сайті smida.gov.ua.

Склад інформації

Титульний аркуш

Подивитися

Зміст

Подивитися

Основні відомості про емітента

Подивитися

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Подивитися

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Подивитися

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Подивитися

Інформація про загальні збори акціонерів

Подивитися

Інформація про випуски акцій емітента

Подивитися

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Подивитися

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Подивитися

Інформація про зобов'язання емітента

Подивитися

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

Подивитися

Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Подивитися

Інформація про стан корпоративного управління

Подивитися

Річна фінансова звітність підприємства згідно наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73

Подивитися

Інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНОМЕ»

2. Код за ЄДРПОУ: 13975944

3. Місцезнаходження: 33022, Рівненська обл., місто Рівне, вул. Костромська, 25

4. Міжміський код, телефон та факс: (0362) 69-34-00, факс 69-34-09.

5. Електронна поштова адреса: uristkom@renome.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.renome.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст повідомлення

Повідомляємо, що при отриманні від центрального депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» 11.03.2014 року переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 05.03.2014 року, ПрАТ «РЕНОМЕ» стала відома інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: Пакет акцій фізичної особи, що становив 1061615 простих іменних акцій (31,69 % голосуючих акцій) збільшився і становить 1061950 акцій (31,7 % голосуючих акцій).

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Генеральний директор Гладкевич Н.Ф. 11.03.2014 року.


Регулярна інформація за 2012 рік

Назва:ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ"
ЄДРПОУ:13975944
Рік:2012
Склад інформації
Титульний аркушПодивитися
ЗмістПодивитися
Основні відомості про емітентаПодивитися
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітентаПодивитися
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітентаПодивитися
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітентаПодивитися
Інформація про загальні збори акціонерівПодивитися
Інформація про випуски акцій емітентаПодивитися
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Подивитися
Інформація щодо вартості чистих активів емітента Подивитися
Інформація про зобов'язання емітентаПодивитися
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періодуПодивитися
Інформація про стан корпоративного управлінняПодивитися
Річна фінансова звітність підприємстваПодивитися
Примітки до річної фінансової звітностіПодивитися
Інформація щодо аудиторського висновкуПодивитися

Головна сторінка Кадрова політика