Новини

Події

27.03.2017

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ"

2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента

33022 місто Рівне вул. Костромська, буд. 25

4. Код за ЄДРПОУ

13975944

5. Міжміський код та телефон, факс

(0362) 69-34-00 (0362) 69-34-09

6. Електронна поштова адреса

uristkom@renome.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів


Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

23.03.2017

17520

286201

6.12157


Зміст інформації:

На чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "РЕНОМЕ" 23.03.2017 року було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (протокол № 01-2017 від 23.03.2017 року). Зокрема, схвалено значні правочини, які можуть бути вчинені ПрАТ "РЕНОМЕ" в особі генерального директора або уповноважених ним осіб за умови отримання згоди наглядової ради товариства на вчинення таких правочинів у передбачених статутом товариства випадках : договори про продаж основних засобів за ціною, нижчою від балансової, та товарів, робіт, послуг за ціною, нижчою від собівартості (закупівельної ціни); договори про безоплатне відчуження основних засобів, товарів, виконання робіт чи надання послуг товариством без оплати; договори про продаж основних засобів, товарів, виконання робіт та надання послуг за ціною, що перевищує балансову вартість, собівартість чи закупівельну ціну; кредитні договори – за ставкою, що не перевищує ставку Національного банку України на момент укладення договору більше, ніж у 10 разів; договори про придбання обладнання, транспорту, інших основних засобів, проектних, будівельних, монтажних та інших робіт, послуг, інші договори, спрямовані на налагодження чи розширення виробництва ; договори застави основних засобів; інвестиційні договори, договори, предметом яких є цінні папери; здійснення банківських переказів та інших фінансових операцій на підставі договорів, схвалених цим рішенням; здійснення банківських переказів. Гранична сукупність вартості правочинів: 17520 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 286201 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 6,12157%; Загальна кількість голосуючих акцій:3 349 330 ; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 3 349 330 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 3 349 330; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 .


Повернутися до списку

Головна сторінка Блоги