Новини

Події

16.02.2017

Акціонерам Приватного акціонерного товариства «РЕНОМЕ»

Приватне акціонерне товариство "РЕНОМЕ" 
(місцезнаходження: 33022, м. Рівне, вул. Костромська, 25) 
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Збори відбудуться 23 березня 2017 року у приміщенні адміністративного корпусу ПРАТ "РЕНОМЕ", що знаходиться в м. Рівному на вул. Костромській, 25, конференц-зал.

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 9:45 год. до 9:55 год. Початок зборів – о 10:00 год.

Для реєстрації в якості учасника зборів акціонер повинен пред’явити паспорт громадянина України. Представник акціонера, крім паспорта громадянина України, повинен представити довіреність на право участі та голосування на зборах акціонерів, посвідчену у встановленому законом порядку.

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 17 березня 2017 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування та проекти рішень):

1. Обрання лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря зборів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту генерального директора, звіту ревізійної комісії.

4. Затвердження річного звіту товариства.

5. Визначення напрямків використання прибутку товариства.

6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ПрАТ "РЕНОМЕ" доводить до відома акціонерів інформацію про основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "РЕНОМЕ" за 2016 звітний рік (тис. грн.):

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

286201

257033

Основні засоби

29133

33037

Довгострокові фінансові інвестиції

149515

92549

Запаси

336

185

Сумарна дебіторська заборгованість

21385

38977

Грошові кошти та їх еквіваленти

85786

92244

Нерозподілений прибуток

141762

119797

Власний капітал

188578

165847

Статутний капітал

3350

3350

Довгострокові зобов'язання

2655

3383

Поточні зобов'язання

94968

87803

Чистий прибуток (збиток)

48967

27002

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3350000

3350000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

66

65


Інформація за звітний період є попередньою і буде уточнена до дати проведення зборів.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитись за адресою: м. Рівне, вул. Костромська, 25, кім 215а. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, - генеральний директор ПрАТ "РЕНОМЕ" Гладкевич Н.Ф., тел. для довідок: (0362) 69-34-50. Порядок надання матеріалів (документів) для ознайомлення: документи надаються особисто акціонерам в паперовому або електронному вигляді протягом двох робочих днів з моменту звернення акціонера до особи, відповідальної за ознайомлення акціонерів з матеріалами до зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного http://renome.ua/.

Наглядова рада ПрАТ "РЕНОМЕ"


Повернутися до списку

Головна сторінка Блоги